Ispis
Hitovi: 1938

Nakon brojnih crtanja i brisanja granica NP Plitvička jezera proteklih godina na Kuselju, sad opet imamo nešto novo. Na slici gore sam crvenom crtom iscrtao  "najnoviju granicu...?" Parka na Kuselju (Potocima) prema karti izvođača geodetske izmjere Cadcom d.o.o. Zagreb.

Katastarska općina Saborsko (dio koji se nalazi unutar granica NP Plitvička jezera), piše na karti izvođača geodetske izmjere Cadcom d.o.o. Zagreb.

Kako će sve to na kraju ispasti tek ćemo vidjeti kada se donesu Izmjene i dopune PP NP Plitvička jezera iz 2014. koje su pokrenute 2018. godine...? Karta je podjeljena na grupe parcela koje su označene brojevima.