Ispis
Hitovi: 1242

Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, za projekt „EVIDENTIRANJA POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA“, provodi se katastarska izmjera za katastarske općine Trnavac, Čanak, Korenica, Babin Potok, Turjanski, Saborsko (Kuselj), Čorkova Uvala i Drežnik.

Mole se svi nosioci prava na zemljištu u katastarskim općinama gdje se  provodi katastarska izmjera da sudjeluju u postupku provedbe katastarske izmjere.

»Narodne novine«, br. 112/18

IV.

Nositelji prava na zemljištu, na području na kojem se provodi katastarska izmjera, dužni su do 1. kolovoza 2022. godine vidljivim trajnim oznakama, i na svoj trošak, označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelji općih i javnih dobara).

 

V.
Nositelje prava na zemljištu će se pisanim putem pozvati na obilježavanje granica zemljišta.


Postupak izmjere obuhvaća kompletnu geodetsku izmjeru katastarskih čestica i objekata unutar definirane zone obuhvata. Izmjerom će se utvrditi stvarni položaj, oblik, površina i način uporabe na katastarskim česticama i objektima, te njihov trenutni vlasnik. Iz podataka prikupljenih novom izmjerom izradit će se novi katastarski plan, operat i zemljišna knjiga.

https://np-plitvicka-jezera.hr/katastarska-izmjera-np-plitvicka-jezera-pregledna-karta/